เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
หมวดหมู่
PROJECT : TST Tower

SCOPE OF WORK : Membrane Granule Finished

AREA : ดาดฟ้า

ปูแผ่นผิวเกล็ดสีเขียว ดาดฟ้าอาคาร